Sử dụng Extension Methods trong .NET 3.5

by Pham Kim Ngan on 22. December 2009 23:30, under Programming

Extension Methods - Hàm viết thêm (tạm dịch) là phương pháp cho phép bạn "thêm" hàm để cho một Class hiện có mà không cần một cấp thừa kế, biên dịch lại, hoặc sửa đổi mã nguồn gốc. Extension Methods được viết dưới dạng hàm tĩnh (static), tức là bạn sẽ gọi hàm này mà không cần phải khởi tạo một đối tượng.

Bạn thường thấy Extension Methods phổ biến nhất là khi sử dụng LINQ để truy vấn dữ liệu. Ví dụ cụ thể: Các kiểu dựa trên Class cơ bản System.Collections.IEnumerableSystem.Collections.Generic.IEnumerable(T) sẽ chỉ là một kiểu bình thường nếu bạn chưa dùng thêm chỉ thị using System.Linq vào đầu tập tin, chỉ thị này mở rộng các kiểu trên, bổ sung các hàm như GroupBy, OrderByAverage...

using System.Linq;
class ExtensionMethods2
{

  static void Main()
  {      
    int[] ints = { 10, 45, 15, 39, 21, 26 };
    var result = ints.OrderBy(g => g);
    foreach (var i in result)
    {
      System.Console.Write(i + " ");
    }      
  }    
}
// Xuất ra: 10 15 21 26 39 45

Extension Method thêm được viết ra như một static method nhưng được gọi theo cú pháp gọi một hàm của một đối tượng (instance). Tham số đầu tiền của Extension Method được dùng để xác định kiểu (Type) sẽ áp dụng với từ "this" được dùng ở đầu tham số. Hãy xem ví dụ dưới đây:

namespace ExtensionMethods
{
  public static class MyExtensions
  {
    public static int WordCount(this String str)
    {
      return str.Split(new char[] { ' ', '.', '?' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries).Length;
    }
  }  
}

Và để sử dụng hàm mới viết thêm này, bạn cần thêm chỉ thị using vào đầu tập tin.

using ExtensionMethods;

Và bạn có thể dùng ở đâu đó, với đúng kiểu (Type) bạn đã viết cho hàm WordCount:

string s = "Hello Extension Methods";
int i = s.WordCount();

Như vậy, WordCount đã trở thành một hàm bổ sung cho kiểu String và từ nay, bạn không cần phải nhớ hàm WordCount nằm trong thư viện dùng thêm nào của bạn.

2 Comments :, more...


Comments

5/6/2010 10:07:45 AM #

pingback

Pingback from bobiasg.com

Extension Methods «  Bobiasg

bobiasg.com

5/23/2010 9:27:42 AM #

pingback

Pingback from 164.luna-atra.net

Qx56 Parts Problems Armada, 2009 Nissan Armada Pics

164.luna-atra.net

Bạn đang tìm gì ư?

Hãy nhập từ khóa cần tìm vào ô dưới đây:

Bài viết trên trang này

Chọn xem theo tháng/năm...